تعریف بازاریابی درون گرا

 

نگاه سنتی به بازرایابی که عمدتا متمرکز بر تبلیغات بود را امروزه به عنوان بازاریابی برون‌گرا می‌شناسیم. در این نوع بازاریابی حجم انبوهی از بازار هدف را توسط محتوای تبلیغاتی مورد هدف قرار می‌دهیم. مانند وقتی که در تلویزیون تبلیغات می‌کنیم. اما بازاریابی درون‌گرا شکلی از بازرایابی است که در آن سازمان مشابه یک آهنربا عمل می‌کند و مشتریان بالقوه هستند که با هوشمندی تیم بازرایابی، به سمت سازمان، و محصولات و خدمات آن حرکت می‌کنند. اما چگونه این اتفاق می‌افتد؟ مفاهیم معرفی شده در این قسمت، با عنوان بازاریابی درون گرا، بخش قابل توجهی از حجم دوره‌ی تئوری تا تجربه‌ی دیجیتال مارکتینگ آکادمی نووا را تشکیل می‌دهد.