مفاهیم پیش نیاز بازاریابی بازگشتی و اتوماسیون بازاریابی